1950Przygotowanie przez oficerów Grupy Organizacyjno-Przygotowawczej podstaw organizacyjnych i dydaktycznych Wojskowej Akademii Technicznej. Spośród członków Grupy powołano komisję, która przedłożyła projekt struktury przyszłego Fakultetu Łączności.
1951Utworzenie Wojskowej Akademii Technicznej na mocy Ustawy z dnia 22 marca 1951 r. Podstawowymi jednostkami Akademii były: Fakultet Artyleryjsko – Techniczny, Fakultet Broni Pancernej, Fakultet Inżynieryjno-Saperski, Fakultet Lotniczy, Fakultet Łączności, którego komendantem został płk dypl. Mikołaj Janiszewski.
1952Pierwsza reorganizacja Fakultetu Łączności, polegająca na zwiększeniu ilości katedr i zmianie nazwy na Fakultet Wojsk Łączności. Utworzono Kurs Doskonalenia Oficerów Wojsk Łączności oraz Szkolne Warsztaty Elektro-Montażowe.
1953W wyniku kolejnej reorganizacji Katedrę Radiotechniki Specjalnej wydzielono z Fakultetu jako katedrę ogólnoakademicką.
1954Według nowego etatu zmieniono dotychczasową nazwę Katedry Radiotechniki Specjalnej na Katedrę Radiolokacji i włączono ją ponownie w skład Fakultetu Wojsk Łączności.
Komendantem Fakultetu Wojsk Łączności został płk Paweł Wołodin.
1955W wyniku reorganizacji fakultetowej struktury WAT na bazie Katedry Radiolokacji został utworzony Fakultet Radiotechniczny, komendantem został płk Konstanty Gannus, którego zastąpił na tym stanowisku płk doc. dr inż. Włodzimierz Dulewicz.
1957Utworzenie Fakultetu Radiolokacji i Łączności poprzez połączenie Fakultetu Radiotechnicznego z Fakultetem Wojsk Łączności. Komendantem fakultetu został płk doc. dr inż. Włodzimierz Dulewicz.
1960Rozkazem komendanta WAT Fakultet Radiolokacji i Łączności zmienił nazwę na Wydział Radiolokacji i Łączności. W tym samym roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy, tym razem na Wydział Elektroradiotechniczny. Komendantem wydziału był nadal płk doc. dr inż. Włodzimierz Dulewicz.
1962Z Wydziału Elektroradiotechnicznego odeszła liczna grupa pracowników do Oddziału Uzbrojenia Rakietowego ( zalążek późniejszego Wydziału Elektromechanicznego), a także do powstającego właśnie Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej.
1967W składzie Wydziału powstał pierwszy nieetatowy instytut – Instytut Elektroniki Kwantowej, którego szefem został ppłk doc. dr inż. Zbigniew Puzewicz.
1968Na bazie Katedry Cybernetyki Technicznej oraz Katedry Maszyn Matematycznych Wydziału Elektroradiotechnicznego został utworzony Wydział Cybernetyki WAT. Utworzenie Instytutu Rozpoznania i Przeciwdziałania Radioelektronicznego, którego szefem został płk. doc. dr inż. Tadeusz Kątcki oraz Instytutu Systemów Telekomunikacji pod kierownictwem ppłk. doc. dr inż. Wojciecha Oszywy, jako nieetatowych instytutów.
1970Utworzenie samodzielnego Zakładu Elektroniki Medycznej, który w swoim składzie posiadał Pracownię Elektroniki Medycznej oraz laboratoria: Bioniki, Miernictwa Fizjologicznego oraz Teorii i Konstrukcji Aparatów i Urządzeń Elektro – Medycznych.
Komendantem wydziału został płk doc. dr inż. Kazimierz Dzięciołowski.
1971Z dniem 1 października zmieniono nazwę Wydziału Elektroradiotechnicznego na Wydział Elektroniki, którą to nazwę Wydział nosi do dzisiaj.
1972Rada Wydziału Elektroniki uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinach elektronika oraz telekomunikacja.
1973Utworzenie etatowego Instytutu Systemów Telekomunikacji, którym kierował nadal płk doc. dr inż. Wojciech Oszywa.
1974Powołano nieetatowy Instytut Systemów Pomiarowych i Automatyki, którego szefem został płk doc. dr inż. Włodzimierz Dulewicz.
1976W wyniku połączenia Katedry Radiolokacji i Radionawigacji, nieetatowego Instytutu Rozpoznania i Przeciwdziałania Radioelektronicznego oraz zespołu pracowników z prac zleconych został utworzony nieetatowy Instytut Radiolokacji; szefem Instytutu był płk doc. dr inż. Tadeusz Kątcki, a od 1979 r. obowiązki te przejął płk doc. dr inż. Stanisław Kozimor. Ponadto utworzono nieetatowy Instytut Układów Mikrofalowych i Laserowych, którego szefem został płk. doc. dr inż. Kazimierz Dzięciołowski.
1978Rada Wydziału Elektroniki uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinach elektronika oraz telekomunikacja.
1980Od Wydziału Elektroniki odłączony został Instytut Elektroniki Kwantowej, tworząc samodzielną komórkę. Rozwiązano nieetatowy Instytut Układów Mikrofalowych i Laserowych i powołano nieetatowy Instytut Układów Elektronicznych pod kierownictwem płk doc. dr inż. Norberta Andrzejewskiego oraz nieetatowy Instytut Optoelektroniki, którego szefem został płk. doc. dr inż. Zdzisław Jankiewicz.
1981W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych rozwiązano katedry: Elektrotechniki, Radiotechniki i Elektroniki Kwantowej, Technologii Elektronowej i Mikroelektroniki, Urządzeń Mikrofalowych, Radiolokacji i Radionawigacji, Elementów Magnetycznych i Urządzeń Elektrycznych oraz Zakład Bioniki i Elektroniki Medycznej. W ich miejsce powołano nieetatowe instytuty: Układów Elektronicznych pod kierownictwem płk doc. dr inż. Norberta Andrzejewskiego (od 1984 r. funkcję tę objął płk doc. dr hab. inż. Bronisław Stec); Systemów Pomiarowych i Automatyki, którego dyrektorem został doc. dr hab. inż Jerzy Barzykowski; Radiolokacji pod kierownictwem płk doc.dr inż. Stanisława Janke; Optoelektroniki, którym nadal kierował płk. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz. W 1984 r. szefem Instytutu Systemów Telekomunikacji został płk doc. dr inż. Zygmunt Kowalczyk.
1985Komendantem Wydziału Elektroniki został ppłk doc. dr hab. inż. Bogusław Smólski.
1990Na podstawie Zarządzenia komendanta WAT w Instytucie Radiolokacji zmieniono nazwę Zakładu Systemów Radiolokacji na Zakład Lotniczych Urządzeń Radiotechnicznych, a laboratorium otrzymało nazwę Laboratorium Lotniczych Urządzeń Pokładowych. Szefem Instytutu został ppłk dr inż. Lesław Paradowski. Obowiązki szefa Instytutu Systemów Telekomunikacji powierzono płk dr hab. inż. Markowi Amanowiczowi.
1992Z Wydziału Elektroniki wyłączono Instytut Optoelektroniki.
1993Komendantem Wydziału Elektroniki został płk dr hab. inż. Marek Amanowicz.
1994W wyniku reorganizacji wojskowego szkolnictwa zawodowego Wydział rozpoczął przejmowanie zadań: Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu.
Rozwiązano Instytut Układów Elektronicznych. Przemianowano Instytut Systemów Telekomunikacji na Instytut Systemów Łączności (w 1993 r. szefem Instytutu został płk dr inż. Piotr Gajewski), a Instytut Systemów Pomiarowych i Automatyki na Instytut Podstaw Elektroniki (od 1995 r. dyrektorem Instytutu mianowano prof. dr hab. inż. Augustyna Chwalebę).
W strukturze Wydziału powołano Katedrę Eksploatacji Systemów Radiotechnicznych w Jeleniej Górze, która powstała w wyniku zlikwidowania Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej. Kierownikiem Katedry został płk dr hab. inż. Franciszek Mroczko. Nastąpiły zmiany organizacyjne w strukturze pododdziałów akademickich; w wyniku wzrostu liczby kształconych utworzono drugi batalion podchorążych WEL.
1996Komendantem Wydziału Elektroniki został płk dr hab. inż. Grzegorz Różański.
1998Uruchomiono studia podyplomowe i kursy specjalistyczne dla osób cywilnych, głównie dla pracowników Telekomunikacji Polskiej. Szefem Instytutu Radiolokacji został płk dr inż. Tomasz Rapacki.
1999Rozpoczęto realizację studiów zaocznych dla studentów cywilnych.
2000Z dniem 30 września został utworzony nieetatowy Oddział Akademicki, podporządkowany Zastępcy Komendanta WAT ds. ogólnych. Do Oddziału włączono oba bataliony podchorążych oraz nieetatową kompanię studentów – żołnierzy zawodowych Wydziału.
2001Z etatu WAT skreślono Katedrę Eksploatacji Systemów Radiotechnicznych w Jeleniej Górze, realizowała ona swoje zadania jeszcze do końca roku akademickiego 2001/2002.
2002Po raz pierwszy w historii Wydziału nie odbyło się postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Uruchomiono realizację studiów dziennych dla szerokiej rzeszy studentów cywilnych. Instytut Systemów Łączności zmienił nazwę na Instytut Telekomunikacji W skład Wydziału włączony został Instytut Optoelektroniki.
2003Zgodnie z nową Ustawą o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego oraz decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 stycznia 2003 r. nastąpiło przeformowanie WAT, a więc również Wydziału Elektroniki ze struktury wojskowej na wojskowo – cywilną. Instytut Optoelektroniki wszedł w skład Wydziału Techniki Wojskowej. Park Stacji Radiolokacyjnych również włączono do Parku Techniki Wojskowej.
Były Dziekan Wydziału Elektroniki, gen bryg. prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski objął stanowisko Rektora WAT.
Dyrektorem Instytutu Radiolokacji został dr hab. inż. Adam Kawalec.
2004Utworzono Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, którego kierownikiem został dr inż. Bartosz Orliński. Powołano stacjonarne Studia Doktoranckie w dyscyplinach naukowych elektronika oraz telekomunikacja, kierownikiem Studiów został dr hab. inż. Marian Wnuk.
2005Wydział przyjął nową strukturę organizacyjną. Instytut Podstaw Elektroniki zmienił nazwę na Instytut Systemów Elektronicznych; Instytut Radiolokacji przyjął nazwę Instytutu Radioelektroniki. Instytut Telekomunikacji zachował swą nazwę. Instytuty przyjęły organizację trzyzakładową.
Dyrektorem Instytutu Systemów Elektronicznych został dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski.
2006Mury Uczelni opuścili ostatni żołnierze zawodowi – absolwenci jednolitych studiów magisterskich. W tym samym roku przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, przyjmowanych na nowych zasadach na studia wojskowe.
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej uzyskało po raz pierwszy certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji.
2008Dziekanem Wydziału zostaje prof. dr hab. inż. Marian wnuk. Pełni tę funkcję 2 kadencje do 2016 roku.
2009Kierunek studiów „elektronika i telekomunikacja” prowadzony w Wydziale uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do roku akademickiego 2014/2015.
2010Uruchomiono stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Energetyka we współpracy z Wydziałem Mechanicznym WAT. Wydział został zakwalifikowany do pierwszej kategorii jednostek naukowych.
2011Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych udzieliła akredytacji kierunkowi studiów „elektronika i telekomunikacja” prowadzonemu w Wojskowej Akademii Technicznej przez Wydział Elektroniki do roku akademickiego 2015/2016.
Mury Uczelni opuścili pierwsi żołnierze zawodowi przyjmowani według nowych zasad na studia wojskowe.
2012Wybory władz na kadencję 2012–2016. Funkcję dziekana ponownie objął prof. dr hab. in. Marian Wnuk. Dyrektorem Instytutu Radioelektroniki został płk dr hab. inż. Piotr Kaniewski. Dyrektorem Instytutu Telekomunikacji został dr hab. inż. Jerzy Łopatka.
Od roku akademickiego 2012/2013 uruchomiono studia niestacjonarne I stopnia na kierunku „energetyka” w specjalnościach elektroenergetyka (Instytut Systemów Elektronicznych) oraz maszyny i urządzenia w energetyce (Wydział Mechaniczny z ISE).
2013Od semestru letniego w roku akademickim 2013/2014 uruchomiono studia stacjonarne II stopnia na kierunku „energetyka” w specjalnościach elektroenergetyka (Instytut Systemów Elektronicznych) oraz maszyny i urządzenia w energetyce (Wydział Mechaniczny z ISE). Uruchomiono po raz pierwszy studia I stopnia na specjalności systemy cyfrowe, kierunek „elektronika i telekomunikacja”. Od naboru 2013 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych wprowadzono studia I stopnia połączone ze studiami II stopnia, trwające łącznie 10 semestrów.
W wyniku przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2009-2012 Wydział uzyskał kategorię naukową B zachowując wszystkie dotychczasowe uprawnienia.
2014Dyrektorem Instytutu Systemów Elektronicznych został dr hab. inż. Jacek Jakubowski
2015Kierunek studiów „elektronika i telekomunikacja” prowadzony w Wydziale uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2020/2021.
2016Wybory władz na kadencję 2016–2020. Dziekanem został dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski. Dyrektorem Instytutu Systemów Elektronicznych został dr hab. inż. Zbigniew Watral. Dyrektorem Instytutu Telekomunikacji został płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski.
Od roku akademickiego 2016/2017 uruchomiono studia na specjalności urządzenia i systemy elektroniczne, kierunek „elektronika i telekomunikacja”. Ponadto na studiach o profilu wojskowych utworzono nową specjalność metrologia.
2017Utworzono stanowisko prodziekana ds. kształcenia i rozwoju.
Nawiązanie współpracy z miesięcznikiem naukowo-technicznym „Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania”.
Kolejna ewaluacja jakości działalności naukowej, obejmująca lata 2013-2016 nie zmieniała statusu naukowego Wydziału.
2018Zorganizowano studia stacjonarne I stopnia inżynierskie na kierunku „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”, prowadzone wspólnie z Wydziałem Mechanicznym (wydział wiodący), Wydziałem Cybernetyki i Instytutem Optoelektroniki WAT. Wydział Elektroniki w ramach tego kierunku prowadzi studia na specjalności elektronika biomedyczna.
Kierunek studiów „energetyka” prowadzony w Wydziale uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2023/2024.
Rozpoczęto budowę komory bezodbiciowej przystosowanej do badań impulsów HPEM
2019Wdrożenie przedsięwzięć dostosowujących Wydział do wymogów nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Przeprowadzono optymalizację struktury zatrudnienia dostosowując ją do obowiązujących wymagań ewaluacji jakości działalności naukowej. We wrześniu 2019 odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki. Od nowego roku akademickiego jej obowiązki w zakresie działalności naukowej przejęła Rada Dyscypliny Naukowej Automatyka Elektronika i Elektrotechnika oraz w zakresie działalności dydaktycznej Wydziałowa Rada do spraw kształcenia.
Od roku akademickiego 2019/2020 utworzono jednolite studia magisterskie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Od naboru 2019 Wydział oferuje studentom cywilnym możliwość kształcenia w języku angielskim na kierunku elektronika i telekomunikacja specjalność signal processing.
Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych i EUR-ACE® Label udzieliły akredytacji kierunkowi studiów „elektronika i telekomunikacja” prowadzonemu w Wojskowej Akademii Technicznej przez Wydział Elektroniki do roku akademickiego 2022/2023.
Zmiana nazwy Instytutu Telekomunikacji na Instytut Systemów Łączności..
Otwarto dwa nowe laboratoria szkolno-treningowe: Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką HMS C3IS JAŚMIN oraz Węzłów Teleinformatycznych (WTi).
Otwarto laboratorium FNM (ang. Federated Mission Networking) dostarczone przez Transbit Sp z o.o. i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A
2020Wybory władz na kadencję 2020–2024. Dziekanem Wydziału zostaje wybrany prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet. Były dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski obejmuje stanowisko Prorektora ds. naukowych WAT.
Rozpoczyna się budowa Radiowego Naukowo-Dydaktycznego przy Instytucie Systemów Łączności.
Do użytku oddano Pracownię Zautomatyzowanego Systemu Przetwarzania Informacji Radiolokacyjnej DUNAJ II.
Dyrektorem Instytutu Systemów Łączności zostaje ppłk dr hab. inż. Jan Kelner
2021Kierunek studiów „elektronika i telekomunikacja” prowadzony w Wydziale uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2025/2026.